นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ

นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ

นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ ตามที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการสาขาบางพลีและสาขาพระสมุทรเจดีย์ ส่งเรื่องราวการขอออกโฉนดที่ดินซึ่งอยู่ในเขตป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 จำนวน 21 ราย นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนออกโฉนดที่ดินหรือแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินพิจารณายกเลิกคำขอหรือระงับการออกหนังสือแสดงสิทธในที่ดินในเขตป่าชายเลน เมื่อปรากฏว่าผู้ขอครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่ชอบด้วยกฏหมาย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ