นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสตรวจเยี่ยมศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ”Learning and Mind Care Center”

นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสตรวจเยี่ยมศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ”Learning and Mind Care Center”

นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสตรวจเยี่ยมศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ”Learning and Mind Care Center”

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบให้ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสตรวจเยี่ยมศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ”Learning and Mind Care Center” เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายนักเรียน/นักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนและประชาชนทั่วไปเกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่คนในชุมชน ในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ตามความต้องการและความพร้อมของตนเอง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา ก่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาในทุกพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับสำนักงานกศน.และสถานศึกษาในสังกัด กศน.และที่สำคัญคือการประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับต่างๆเพื่อร่วมกิจกรรม ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการ