นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบให้ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการและหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายกำกับ ติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาร้องเรียนร้องทุกข์ของส่วนราชการ หน่วยงานและอำเภอ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยมีนายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมประชุมด้วย
จากการตรวจสอบของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนที่คงค้างอยู่ในระหว่างดำเนินการเป็นจำนวนมากประกอบกับเรื่องร้องเรียนบางส่วนยังเป็นปัญหาและมีข้อยุ่งยากที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ได้ข้อยุติ จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีเรื่องร้องเรียนคงค้างจัดเตรียมข้อมูลและปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ