นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ

นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ

นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบให้นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมประชุมด้วย
ที่ประชุมร่วมรับทราบคำแนะนำ
การปฏิบัติการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง กำหนดการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ แทนตำแหน่งที่ว่าง คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 6121/2564 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูลพื้นฐานจำนวนมัสยิดและอิหม่ามผู้มีสิทธิ์คัดเลือกของจังหวัดสมุทรปราการ พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540
นอกจากนี้ที่ประชุมร่วมพิจารณาการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยให้อิหม่ามประจำมัสยิดทุกท่านยกมือเสนอชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการอิสลามประจำจังหวัด คนละ 1 รายชื่อ
ซึ่งในที่ประชุมมีการเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพียง 1 ราย คือ
นายวีรยุทธ มิมมา จึงมีผลให้นายวีรยุทธ มิมมา ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการแทนตำแหน่งที่ว่าง