นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมสวัสดิภาพ ความมั่นคงและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชน ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมสวัสดิภาพ ความมั่นคงและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชน ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมสวัสดิภาพ ความมั่นคงและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชน ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบให้นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมสวัสดิภาพ ความมั่นคงและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชน ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ มีคำสั่งที่ 5892/2564 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเตรียมความพร้อมพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวโดยได้แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมสวัสดิภาพ ความมั่นคงและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชน เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ เตรียมความพร้อมด้านกำลังพล อุปกรณ์กู้ภัย เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะใน การลงพื้นที่ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัย บรรเทาเหตุ ระงับเหตุ และการดำเนินการอื่น ๆ ให้เกิดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้จังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวในระยะแรก ตั้งแต่ วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 เฉพาะบริเวณพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ และในระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2564 จะเปิดพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งการประชุมคณะทำงานส่งเสริมสวัสดิภาพ ความมั่นคงและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนในวันนี้ ฝ่ายเลขานุการ จะรวบรวมมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล อุปกรณ์กู้ภัย เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะ สรุปเสนอคณะกรรมการเตรียมความพร้อมพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ต่อไป