นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายจังหวัดสมุทรปราการ

นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายจังหวัดสมุทรปราการ

นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายจังหวัดสมุทรปราการ

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ได้มอบให้ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายจังหวัดสมุทรปราการ ตามที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการได้บูรณาการ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมผู้ประกอบการ สารเคมีและวัตถุอันตรายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 203 แห่งและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 230 คน เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสารเคมี ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ