นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 40/2564

นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 40/2564

นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 40/2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบให้นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 40/2564 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยที่ประชุมได้รับทราบ
-สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดสมุทรปราการ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และการบริหารสถานการณ์วัคซีนโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
-ผลการปฏิบัติงานชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วประจำศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการ และศูนย์พักคอยรอการส่งตัว
ผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
-การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบังคับใช้กฏหมายตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการโดยตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
-การฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ โดยศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
-การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบภาคประชาชน ดูแล เยียวยาแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ การตรวจเชิงรุกในสถานประกอบการและการกำหนดมาตรการของผู้ต้องขังในเรือนจำ การสนับสนุนด้านการขนส่งและการขนย้ายผู้ป่วย การรับบริจาคสิ่งของและงบประมาณเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการช่วยเหลือ รวมทั้งการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ประกอบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายวันชัย คงเกษม)ได้มีข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพิ่มเติม ดังนี้
1.การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ให้มีการบูรณาการของหน่วยงานด้านความมั่นคง ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนสำรวจ ตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
2.การส่งเสริมการรับรู้ของประชาชน
ให้อำเภอทุกอำเภอกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชี้แจงทำความเข้าใจแก่ประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง และให้ตระหนักและรับรู้ว่ายังคงต้องปฏิบัติตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโครติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการอย่างเคร่งครัด หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ติดเชื้อ หรือมีอาการควรตรวจด้วย ATK หรือไปรับการตรวจที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน