นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ได้มอบให้ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ
ตามที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2565 โดยดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการได้รับการดูแลและแก้ไขอย่างใกล้ชิดและมีแนวทางแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่ การบริหารจัดการข้อมูล ผู้ค้า ผู้เสพ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด ตลอดจนเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดบรรลุผลสำเร็จ และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมได้แก่ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 50 คน ณ ห้องปิยนาวี สโมสรท้ายเรือหลวงแม่กลอง ป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์