หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน

สป0017.1/ว2415 การบังคับใช้มาตรการต่าง เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สป0017.1/ว2415 การบังคับใช้มาตรการต่าง เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สป0017.2_ว38 เน้นย้ำการปฎิบัติตามแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19

สป0017.2_ว38 เน้นย้ำการปฎิบัติตามแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคฯ

เรื่อง การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-7 โครงการพัฒนาแลเะเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565