การออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้้นตอน และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 2)

การออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้้นตอน และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 2)

ดาวน์โหลด