ส่วนราชการและหน่วยงานภายในจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

ถ.สุทธิภิรมย์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ : 02 702 5021-4 Email : [email protected]

แผนที่ : > กดที่นี่ <

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายภูธนะ ชมภูมิ่ง                       0-2702-5021-4                          0-2702-5021-4                  06-1392-1010

 

ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
ตึกศาลาประชาคม ชั้น2 ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2388-1800
แผนที่ : > กดที่นี่ <

ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน              0-2389-0607                             0-2389-0607                     08-1174-6594

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ
ถนน ศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 395 0077  Email : [email protected]
แผนที่ : >
กดที่นี่ <

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายเชาวลิต สามห้วย                 0-2395-0077                             0-2395-0606                      08-9759-3894

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
36 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02 705 5440  Email : [email protected]
แผนที่ : > กดที่นี่ <

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายอาคม นิลเพชร์พลอย            0-2707-2104                              0-2338-1616                       08-1400-8052

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง
ถนนเพชรหึงษ์ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0-2463-2006 – 7  Email :
แผนที่ : > กดที่นี่ <

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นางภัณนิญา มานิกบุตร              0-2463-2006                             0-2463-2006                     08-1911-8527

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระสมุทรเจดีย์
ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : 0-2453-7151  E-mailLandspk_Prasamut@hotmail.com
แผนที่ :
> กดที่นี่ <

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระสมุทรเจดีย์

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายสาคร สีลาพันธ์                    0-2453-7151                                0-2453-7184                       08-1289-1194

 

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ศาลาประชาคม ชั้น 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ :
0 23951823 – 4  Email : [email protected]
แผนที่ : > กดที่นี่ <

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก               0-2395-1823-4                          0-2395-2552                     09-4857-7545

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
เลขที่ 19 ถนนศรีสมุทร ซอย 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ :  0-2395-2161  E-mail : [email protected]
แผนที่ : > กดที่นี่ <

พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

น.ส.สุกานดา แสงวงษ์                 0-2395-2161                               0-2395-4968                     08-4874-0617

 

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
เลขที่ 3 ซอย 2 ถนน สุทธิภิรมย์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 382 6040  E-mail :
แผนที่ :
>
กดที่นี่ <

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายปภินวิช ละอองแก้ว              0-2382-6040-2                         0-2382-6040-2                 08-9969-6775

 

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ
ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 0-2389-0606  E-mail : [email protected]
แผนที่ :  > กดที่นี่ <

ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายธีระชัย แสนภูวา                  0-2389-0606                              0-2389-0606                     08-1173-1099

 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ
1/1 ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ ซอยวัดชัยมงคล ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือ
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2388-0073  E-mail :
แผนที่ : > กดที่นี่ <

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

พ.อ.ประเทือง แก้วทุย                  0-2388-0073                            0-2702-8186                        09-2897-8589

 

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดฯ
623 ถนนท้ายบ้าน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 020063029  E-mail :
แผนที่ :  > กดที่นี่ <

รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติฯ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นาวาเอก สุระชัย ยงกัน              0-2006-3029                             –                                             08-1296-6505

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ซอย สุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 389 0856  E-mail : [email protected]
แผนที่ :  > กดที่นี่ <

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายวิศิษฎ์ ภูทัตโต                       0-2389-0856                             0-2702-5373                     09-2246-8386

                                                    0-2389-1939

 

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ
ที่ว่าการอำเภอบางบ่อ ชั้น 3 ถ.รัตนราช ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ : 02 708 4840  E-mail :
แผนที่ : > กดที่นี่ <

หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นางเกศสุดา ปินตาดง                 02-708-4840                             02-708-4840                      06-5328-9990

 

โรงเรียนนายเรือ
204 ถ. สุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 394 0441
แผนที่ : > กดที่นี่

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

พล.ร.ท.ไชยนันท์ นันทวิทย์          02-394-1994                              0-2475-3801                       –

 

กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก
164 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 02 323 9983
แผนที่ : > กดที่นี่ <

 

ผ.อ.กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

พ.อ.ธัญพิสิษฐ์ โพธิ์นอก              0-2323-9911                               0-2323-9138                       –

 

กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ 57 ม.5 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ :  02 475 6517  E-mail : [email protected]
แผนที่ : > กดที่นี่ <

ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

พล.ร.ต.วินัย สุขต่าย                    0-2475-6517                               0-2475-6517                       –

 

อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เลขที่ ๑๒๑ หมู่ ๕ ตำบลแหลมฟ้าผ่า
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๙๐
โทรศัพท์ : 02 475 6061
แผนที่ : > กดที่นี่ <

 

ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

พล.ร.ท.วรวัฒน์ สุขชัย                 0-2475-6700                             0-2475-6605                       –

 

สำนักงานสัสดี จังหวัดสมุทรปราการ
ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ. ถนนสุทธิภิรมย์ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง. จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 395 1582
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สัสดีจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

พ.อ.ยุทธนา วีชะรังสรรค์            02-395-1582                              02-395-1582                       09-1307-7117

 

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0 239 54771  E-mail : [email protected]
แผนที่ : > กดที่นี่ <

คลังจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                           โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

ว่าง                                                     0-2395-5777                             0-2395-4771                       06-5519-9209

                                                            ต่อ 300

 

สำนักงานสรรพกรพื้นที่สมุทรปราการ 1
290 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 389 3413
แผนที่ : >  กดที่นี่ <

สรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

ชื่อ – สกุล                                           โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

น.ส.บงกช วงศ์บุญฟู                          02-389-5234                              –                                            08-3169-5225

 

สำนักงานสรรพกรพื้นที่สมุทรปราการ 2
332 ถ. ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล สำโรงกลาง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 02 380 6301
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2

ชื่อ – สกุล                                           โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

น.ส.สุภาวรรณ สิทธิวรรณธนะ          02-380-6300                            0-2380-6328                      06-3217-8713

                                                           ต่อ 301

 

สำนักงานสรรพกรพื้นที่สมุทรปราการ 3
อาคารบางพลีบิวดิ้ง 99 ซ. บางนาตราด ตำบล บางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02 174 4241
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3

ชื่อ – สกุล                                           โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายพิชัย อูสูงเนิน                               0-2174-4241-60                        0-2174-4262                       06-3221-4949

                                                           ต่อ 2200

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1
274 ถ. สุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 388 0500
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1

ชื่อ – สกุล                                           โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต        0-2387-1590                              0-2395-4500                      08-4439-2867

                                                      

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
989 หมู่ 4 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02 183 1005  E-mail : [email protected]
แผนที่ : > กดที่นี่ <

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายอุดม โอษฐ์ยิ้มพราย              0-2183-1005                               0-2183-1005                       09-2431-8558

 

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ
ตำบล บางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02 315 1115
แผนที่ :>
กดที่นี่ <

ผอ. สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายพีระวัฒณ์ มงคลศิลป์           0-2315-1115                                 0-2315-1115                          08-6655-6550

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ
ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ, ถนนสุทธิภิรมย์, ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ, 10270
โทรศัพท์ : 02 395 4135
แผนที่ : > กดที่นี่ <

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นางภิญญา จำรูญศาสน์             0-2395-4136                              0-2382-6046                      08-1907-8907

 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดงฯ
50 ตำบล ทรงคนอง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 02 462 5008
แผนที่ : > กดที่นี่ <

ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดงฯ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายวินัย เก่งสุวรรณ                   0-2462-5008                             0-2462-6636                      08-6239-3536

 

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงฯ
374 ถนนศรีเขื่อนขันธ์ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 02 462 5232  E-mail : [email protected]
แผนที่ : > กดที่นี่ <

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงฯ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

น.ส.เกสรา สัพพะเลข                  0-2462-5232                             0-2818-5161                         08-4700-0559

 

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
51 51 ถนนเพชรหึงษ์ ตำบล ทรงคนอง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 02 463 5963
แผนที่ : > กดที่นี่ <

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

น.ส.สุภชา พรหมศร                    0-2463-5963-4                         0-2463-5975                      08-1803-8464

 

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรปราการ
58 หมู่ 7 ถนนเพชรหึงษ์ ตำบล ทรงคนอง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 02 462 6755
แผนที่ : > กดที่นี่ <

ผ.อ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

น.ส.ภิรมย์ลักษณ์ โกสิลา             0-2462-6755                             0-2462-6756                      08-1170-0766

 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
31/1 ถนน ศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ :02 389 5865  E-mail : [email protected]
แผนที่ : > กดที่นี่ < 

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

น.ส.ชนิตา แช่มตระกูล                0-2389-5865                             0-2389-5865                       08-1375-7194

                                                    ต่อ 203                                         ต่อ 203

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
3 ซอย ศรีสมุทร 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 389 2344  E-mail : [email protected]
แผนที่ : > กดที่นี่ <

เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายพัฒนศักดิ์ พ่วงสมบัติ            0-2389-2344                             0-2395-4139                      08-1948-8557

                                                     ต่อ 11                                             

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
เลขที่ 977 ตำบล บางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02 183 1013  E-mail : [email protected]
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์        0-2183-1011                                  –                                            09-8285-0495

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานขนส่ง ตำบล บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02 323 4060
แผนที่ : > กดที่นี่ <

ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นางสุนิสา อนันตกูล                    0-2323-4060                             0-2323-4060                      08-1732-6049

 

แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
77 หมู่ 12 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 02 397 4086  E-mail : [email protected]
แผนที่ : > กดที่นี่ <

ผ.อ.แขวงทางหลวงสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายสมเทพ บุญกว้าง                  0-2397-4103                              0-2397-4102                       06-2561-919

 

แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
เลขที่ 194 หมู่ 4 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 0 2330 1022-23   E-mail : [email protected]
แผนที่ : > กดที่นี่ <

ผ.อ.แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายสุรชัย ต้นสายเพ็ชร              0-2330-1022-3                          0-2330-1021                       –

 

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสมุทรปราการ
เลขที่ 170 ถนน ด่านเก่า ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 395 2566
แผนที่ : > กดที่นี่ <

ผ.อ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายฉัตรชัย เวชสาร                   0-2395-2566-7                         0-2389-4884                      08-1431-6941

 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ (ตึกใหม่) ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02 183 1050-53  E-mail : [email protected]
แผนที่ : > กดที่นี่ <

ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายชายชาญ เตโชทินกร           0-2183-1050-3                           0-2183-1050                       08-1752-0853

 

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสมุทรปราการ
ศาลาประชาคม ชั้น ๒ ถ.สุทธิภิรมย์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 395 2155
แผนที่ : > กดที่นี่ <

ผอ.ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายสมโภชน์ คลี่ดี                       0-2395-2155                              0-2395-2155                      08-1207-6040

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ
อาคาร ศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ถ. สุขุมวิท ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02 323 2110
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สถิติจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นางอรอนงค์ พัฒนสุชัย                0-2323-2110                               0-2323-2111                      09-0980-4201

 

สถานีอุตินิยมวิทยาจังหวัดสมุทรปราการ
ซอยสุขุมวิท 119 (วิทยุการบิน) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี 10540
โทรศัพท์ : 02 174 4001

ผ.อ. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายชำนาญ บุญส่ง                     0-2174-4000                              0-2174-4001                        09-2246-0085

 

สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 2 ตำบล บางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02 183 1002
แผนที่ : > กดที่นี่ <

พลังงานจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายวรพจน์ ทันดร                          0-2183-1002                               0-2183-1003                      08-1174-7855

 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ
3/1 ซอยศรีวิทยานอก ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 395 1148
แผนที่ : > กดที่นี่ <

พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายสาธิต กล่อมสวัสดิ์                  0-2395-1148                               0-2389-5961                      08-6904-6429

 

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ
596, ถนน สาย 5 ตำบล บางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02 707 7811
แผนที่ : > กดที่นี่ <

ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                       โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นางนนทจิตร เนตรพกุกณะ           0-2707-7811-12 และ55             0-2707-7811-12 ต่อ 16        8-9202-6587

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
เลขที่ 411 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต ตำบล บางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02 387 1731
แผนที่ : >
กดที่นี่ <

ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                       โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นางบุษกร อักษรพาล                    0-2387-1728-32                        0-2538-1634                       08-9280-1022

 

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
596 ตำบล บางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02 707 7811
แผนที่ : > กดที่นี่ <

ยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                       โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ           0-2707-7811-12                         0-2707-7811-12ต่อ15          08-1090-0265

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
1635, ถ. เทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 384 3473
แผนที่ : > กดที่นี่ <

แรงงานจังหวัดสมุทปราการ

ชื่อ – สกุล                                       โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นางมยุรี อินทรชาธร                      0-2380-6889-90                      0-2380-6890                     09-7209-4650

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ
Thip Nimit Market 2 floor A building 176, ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02 395 5990
แผนที่ : > กดที่นี่ <

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทปราการ

ชื่อ – สกุล                                       โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายภัทรวุธ เภอแสละ                    0-2395-5996                             0-2395-5994                      08-4874-3034

 

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
1635, ถ. เทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 384 3473
แผนที่ : > กดที่นี่ <

 

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทปราการ

ชื่อ – สกุล                                       โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายพงศ์เทพ เพชรโสม                   0-2394-6644                            0-2384-3473                      08-1853-2259

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ศูนย์ เบญจ บูรพา สุวรรณภูมิ สาย เก่า อำเภอ เมือง ฯ, ถ. สุขุมวิท ตำบล บางปู สมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 02 707 6103
แผนที่ : > กดที่นี่ <

วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                       โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นางขนิษฐา คำจันทร์แก้ว               0-2707-6103                      0-2707-6103                     08-9254-8736

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
34/4 ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 380 1021
แผนที่ : >
กดที่นี่ <

ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากล       0-2380-1021-2                           –                                             06-1421-1718

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
34 ถ. สุขุมวิท ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 384 8088
แผนที่ : > กดที่นี่ <

ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายทศพร ถือพุดซา                    0-2384-8088-92                      0-2371-608                         09-7086-3815

                                                     ต่อ 101

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
สุขาภิบาล 3 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02 330 0142
แผนที่ : >
กดที่นี่ <

ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

ว่าง                                              0-2330-0141-4                          0-2330-0141-4                    09-2283-9577

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 389 5980
แผนที่ : > กดที่นี่ <

นายแพทย์สาธารณสุขจัหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง                   0-2389-5980 ต่อ 102               0-2395-1555                       08-1191-8000

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
414 ถนนสุขุมวิท กม.52 ม.4 บางปู เมือง สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02 707 7641
แผนที่ : > กดที่นี่ <

 

อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายอำนวย สุวรรณรักษ์             0-2707-7641-5                          0-2707-7647                      06-1423-6313

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ
เลขที่ 34/6, อาคารวีระรอดเรือง (เดิม), ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัสมุทรปราการ, 10270
โทรศัพท์ : 02 394 0118
แผนที่ : > กดที่นี่ <

ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นางรพีวรรณ บำรุง                     0-2394-0118-20                        0-2394-0118-20                 08-1364-0661

 

ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
27 ถ.ประโดนชัย(ศรีสมุทร) ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 389 2885
แผนที่ : >
กดที่นี่ <

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

พล.ต.ต.ชุมพล พุ่มพวง                 0-2389-5533                            0-2389-5460                      08-1625-1798

 

กองบังคับการตำรวจน้ำ (รน.)
กองบังคับการตำรวจน้ำจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 384 2342
แผนที่ : > กดที่นี่ <

ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจน้ำ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

พล.ต.ต.สมควร พึ่งทรัพย์             0-2384-2342                            0-2394-1962                       08-1985-2945

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 389 0600
แผนที่ : > กดที่นี่ <

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                    โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

ว่าง                                              0-2395-4560                             0-2389-0600                      –

                                                    ต่อ 101

 

ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ
อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ ถ. สุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 382 6114
แผนที่ : > กดที่นี่ < 

นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                         โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายณัชวันท์ อัถภาษน์ เตชะเสน      0-2387-2121                               0-2387-2121                        08-1867-4920

 

เทศบาลนครสมุทรปราการ
อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 382 6160   E-mail : [email protected]
แผนที่ : >
กดที่นี่ <

นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                         โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายศิริชัย นัครา                              0-2382-6140-53 ต่อ 111             0-2382-6160                        –

 

เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
ซอย ทรัพย์พัฒนา ตำบล แพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02 186 5991
แผนที่ : >
กดที่นี่ <

นายกเทศมนตรีเมืองปากน้ำสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                         โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายชนิพันธ์ุ อภิเลิศธนาพงษ์           0-2186-5991 ต่อ 201                   0-2186-5991                       08-5485-1927

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพระนครใต้
112 หมู่ 1 ซ.วัดสวนส้ม ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย บางโปรง อำเภอ เมืองสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 383 0000
แผนที่ : > กดที่นี่ <

ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าพระนครใต้

ชื่อ – สกุล                                         โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์         0-2383-0439                             0-2383-0509                     –

 

การไฟฟ้านครหลวง เขตสมุทรปราการ
386 ถ. สุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 791 5200
แผนที่ : > กดที่นี่ <

ผ.อ.ไฟฟ้าเขตสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                         โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายสมบูรณ์ โอฬารศิริกุล               0-2791-5201                               0-2791-5291                        08-1931-0737

 

สำนักงานประปา สาขาสมุทรปราการ
27 ซอย บุญศิริ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 384 1411
แผนที่ : > กดที่นี่ <

ผู้จัดการสำนักงานประปา สาขาสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                         โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

ดร.อาชวัน อิ่มเอิบธรรม                  0-2384-3067                             0-2384-3067                      09-4351-5695

 

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ
ถนน ซอย สุทธิภิรมย์ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ : 02 395 0089
แผนที่ : > กดที่นี่ <

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                         โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นางนงรัตน์ คงเกษม                         0-2395-0089                             0-2395-0089                     –

 

หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ
ซอย สุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 395 4116
แผนที่ : > กดที่นี่ <

ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                         โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม                   0-2395-4116                               0-2388-0494                      –

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
103 อมรเดช ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 707 7641 – 5
แผนที่ : > กดที่นี่ <

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                         โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

นายโกสินทร์ ภัทรธีรานนท์              0-2702-5771-2                          0-2702-5771                       09-4439-1333

สื่อมวลชนท้องถิ่น

ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล                                         สำนัก                                             โทรศัพท์

นายพิสิษฐ์ ยุวไชยรุจน์                     หน.นสพ.เดลินิวส์                           08-1914-7957                

 

สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ

นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดฯ / ผ.อ. นสพ.ปราการนิวส์ 

ชื่อ – สกุล                                           โทรศัพท์

นายคเณศ กมลพันธ์                           08-1356-330                

 

สมาคมสื่อมวลชนออนไลน์

นายกสมาคม / อุปนายก

ชื่อ – สกุล                                           โทรศัพท์

นายนิธิโรจน์ ศุภกิตต์สิงหกุล             0-2540-5210                

 

โรงพยาบาล

ชื่อ – สกุล                                         โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

โรงพยาบาลสมุทรปราการ              0-2173-8132-9                           0-2173-8551                        –

 

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ                                                      โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

วิทยาลัยเทคนิคสมทุรปราการ           0-2323-9009                             0-2323-9010                      –

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ    0-2395-4055                             0-2387-0994                     –

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก           0-2707-1500                              0-2707-1944                      –

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์     0-2453-7847                            0-2453-7848                      –

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ชื่อ                                                      โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

สำนักงาน ธ.ก.ส. สป.                         0-2389-5851                                 0-2389-5851                    –

 

ธนาคารทหารไทย

ชื่อ                                                      โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

สาขาสมุทรปราการ                           0-2389-5917-9                          0-2389-5897                      –

 

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อ                                                      โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

สาขาสมุทรปราการ                           0-2387-1656                               –                                            –

 

สายด่วน

ชื่อ                                                      โทรศัพท์                                        โทรสาร                                  มือถือ

ศูนย์ควบคุมการจราจร                      197                                                –                                              –