เขตปกครองและประชากร

เขตปกครองและประชากรของจังหวัดสมุทรปราการมีรายละเอียดดังนี้
Administrative Region and Population

เขตปกครองและประชากร

การปกครอง แบ่งเขตการปกครองภายในจังหวัดออกเป็น 6 อำเภอ ซึ่งมี 50 ตำบล 394 หมู่บ้าน โดยมีองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจำนวน 48 แห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล จำนวน 22แห่ง (1 เทศบาลนคร7 เทศบาลเมือง และ 14 เทศบาลตำบล) และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 27 แห่ง สามารถจำแนกตามรายอำเภอได้ดังนี้
 1. อำเภอเมืองสมุทรปราการ ประกอบด้วย เทศบาล 10 แห่ง : เทศบาลนครสมุทรปราการ เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ เทศบาลเมืองแพรกษา เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ เทศบาลตำบลบางปู เทศบาลตำบลด่านสำโรง เทศบาลตำบลบางเมือง เทศบาลตำบลแพรกษา และเทศบาลตำบลเทพารักษ์ อบต. 2 แห่ง : แพรกษา บางด้วน และบางโปรง
 2. อำเภอบางบ่อ ประกอบด้วย เทศบาล 4 แห่ง : เทศบาลตำบลบางบ่อ เทศบาลตำบล  คลองสวน เทศบาลตำบลคลองด่าน และเทศบาลตำบลบางพลีน้อย อบต. 6 แห่ง : บางเพรียง บ้านระกาศ  คลองด่าน บางบ่อ คลองนิยมยาตรา คลองสวน และเปร็ง
 3. อำเภอบางพลี ประกอบด้วย เทศบาล 2 แห่ง : เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลตำบลบางพลี อบต. 5 แห่ง : บางพลีใหญ่ บางโฉลง บางปลา ราชาเทวะ และหนองปรือ
 4. อำเภอพระประแดง ประกอบด้วย เทศบาล 3 แห่ง : เทศบาลเมืองพระประแดง เทศบาลเมืองลัดหลวงและเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อบต. 6 แห่ง : ทรงคนอง บางกระสอบ บางยอ บางน้ำผึ้ง บางกะเจ้า และบางกอบัว
 5. อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ประกอบด้วย เทศบาล 2 แห่ง : เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์และเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า อบต. 4 แห่ง : บ้านคลองสวน ในคลองบางปลากด แหลมฟ้าผ่า และนาเกลือ
 6. อำเภอบางเสาธง ประกอบด้วย เทศบาล 1 แห่ง : เทศบาลตำบลบางเสาธง อบต.  3 แห่ง : บางเสาธง ศีรษะจรเข้น้อย และศีรษะจระเข้ใหญ่

 

อำเภอ พื้นที่
(ตร.กม.)
ตำบล

(แห่ง)

หมู่บ้าน

(แห่ง)

เทศบาล

(แห่ง)

อบต.

(แห่ง)

หมายเหตุฯ
จังหวัดสมุทรปราการ 1,004.09 50 394 22 26 1 เทศบาลนคร

7 เทศบาลเมือง

14 เทศบาลตำบล

เมืองสมุทรปราการ 190.55 13 90 10 2 1 เทศบาลนคร

3 เทศบาลเมือง

6 เทศบาลตำบล

บางบ่อ 245.01 8 74 4 6 4 เทศบาลตำบล
บางพลี 260.00 6 83 2 5 1 เทศบาลเมือง

1 เทศบาลตำบล

พระประแดง 73.37 15 67 3 6 3 เทศบาลเมือง
พระสมุทรเจดีย์ 120.38 5 42 2 4 2 เทศบาลตำบล
บางเสาธง 114.79 3 38 1 3 1 เทศบาลตำบล
แหล่งที่มา:ข้อมูลจากที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
รวบรวมโดย: สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ
dpwpldlwd[w;d;w]d’wd’w\
การบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดฯ มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
 1. ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค มีจำนวน  31  หน่วยงาน
 2. ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง มีจำนวน 52 หน่วยงาน
 3. ส่วนราชการสังกัดส่วนท้องถิ่น มีจำนวน 48 หน่วยงาน
 4. ส่วนราชการอิสระ มีจำนวน 5 หน่วยงาน
 5. รัฐวิสาหกิจ มีจำนวน 15 หน่วยงาน