โครงสร้างสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

 • ภูธนะ ชมภูมิ่ง
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
  • นางสาวนงลักษณ์ เซ่งแก้ว
   ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
   • นางสาวดวงมณี สิทธิสัตย์
    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
    • นายธเรศ นกศิริ
     พนักงานทรัพยากรบุคคล
     • นายไกรพิชญ์ ธนัติย์จิระพร
      พนักงานทรัพยากรบุคคล
      • นางสาวพัชรา วิเชียรกุล
       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
       • นางสาวมนธิรา เรือนพิมพ์
        เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • นายชนินทร์ กาญจนสุชา
   ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
   และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
   • น.ส.สุธาสินี ปล้องใหม
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
    • น.ส.วารุณี เรืองนก
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
     • นายเถลิงรัฐ ทาวุฒิ
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
      • นายอาทิตย์ แหล่งสนาม
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
       • นายเมธา ศุภนาม
        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
        • นางสาวบุญญาดา มหารัตน์
         พนักงานวิเคราะห์นโยบาย และแผน
         • นางสาวนฤมล ติ้นชัยภูมิ
          เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน
          • นายดิเรก คงสมบูรณ์
           พนักงานคอมพิวเตอร์
           • นางสาววรรณวิษา พาสี
            เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน
            • นายบัญชา เนตรสีเงิน
             เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน
             • น.ส.ณัฐนันท์ รักษ์บงกชกุล
              เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • นายจักรพันธ์ ระงับ
   ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
   • นางสาวชฎาพร พูลสำราญ
    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
    • นายวีรชาติ คงอภัย
     นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
     • น.ส.ศิริมา ธรรมบัวชา
      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
      • น.ส.นภสินี นุชเจริญ
       นิติกรชำนาญการ
       • นายอาทิตย์ วิศาลโกศล
        นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
        • นายนิวัฒน์ อยู่สำราญ
         นักพัสดุปฏิบัติการ
         • นายวิชาญ เล็กสุวัฒน์
          พนักงานพิมพ์ ส4
          • นายหัถชัย พิบูลย์
           พนักงานพิมพ์ ชั้น 3
           • นายวิวัฒน์ ใจเพ็ชร
            พนักงานบริการ
            • นายนริศ เนตรแก้ว
             พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
             • นายสถาพร ลันนันท์
              พนักงานขับรถยนต์
              • นายสมบัติ โพธิ์มั่น
               พนักงานขับรถยนต์
               • น.ส.อุสรา มุนินทร
                เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                • น.ส.สุทาทิพย์ พุทธาพร
                 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
                 • นายวิรัตน์ มามาก
                  เจ้าหน้าที่บริการ
                  • น.ส.นฤมล สนสกุล
                   เจ้าหน้าที่ธุรการ
                   • นายเกริก วัฒนพรหม
                    นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
                    • น.ส.กาญจนา แสงทอง
                     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
                     • น.ส.ณัฐฐิชา วันคำ
                      พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
                      • นายจันทร์เพ็ญ พิทักษา
                       พนักงานขับรถยนต์
                       • นายยุทธพงษ์ แจ่มแสง
                        นายช่างไฟฟ้าสื่อสารชำนาญงาน
  • นายสุรกิจ สุวรรณนาคินทร์
   ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
   • นายเอกภพ บัวทวน
    นิติกรชำนาญการพิเศษ
    • นางสาวสุธาสินี ปล้องใหม
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
     • นายสิทธิพงษ์ รัตน์ทอง
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
      • น.ส.เปมิกา แจ้งพลอย
       นิติกรปฏิบัติการ
       • นางสาวจิตรามาศ มาศเมฆ
        เจ้าพนักงานธุรการ
        • นายณัฐวุฒิ แม้นด้วง
         เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
         • นางสาวมณฑาทิพย์ จันทร์บัว
          เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม
          • นางสาวนัทธมน สุนทรยาตร์
           เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม
           • นางสาวรมรัฐ ผิวปลั่ง
            เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม
            • นายอภิชัย ช่วยชู
             เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม
             • นางสาววสุกาญจน์ ดิษฐบรรจง
              เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สคบ.
              • นายโกมินทร์ ประมวล
               เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สคบ.