โครงสร้างสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce elementum, nulla vel pellentesque consequat, ante nulla hendrerit arcu, ac tincidunt mauris lacus sed leo. vamus suscipit molestie vestibulum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vitae sagittis elit. Vivamus fringilla id risus
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vitae sagittis elit. Vivamus fringilla id risus
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vitae sagittis elit. Vivamus fringilla id risus
 • ภูธนะ ชมภูมิ่ง
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
  • นางสาวนงลักษณ์ เซ่งแก้ว
   ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
   • นางสาวดวงมณี สิทธิสัตย์
    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
    • นายธเรศ นกศิริ
     พนักงานทรัพยากรบุคคล
     • นายไกรพิชญ์ ธนัติย์จิระพร
      พนักงานทรัพยากรบุคคล
      • นางสาวพัชรา วิเชียรกุล
       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
       • นางสาวมนธิรา เรือนพิมพ์
        เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • นายชนินทร์ กาญจนสุชา
   ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
   และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
   • น.ส.สุธาสินี ปล้องใหม
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
    • น.ส.วารุณี เรืองนก
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
     • นายเถลิงรัฐ ทาวุฒิ
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
      • นายอาทิตย์ แหล่งสนาม
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
       • นายเมธา ศุภนาม
        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
        • นางสาวบุญญาดา มหารัตน์
         พนักงานวิเคราะห์นโยบาย และแผน
         • นางสาวนฤมล ติ้นชัยภูมิ
          เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน
          • นายดิเรก คงสมบูรณ์
           พนักงานคอมพิวเตอร์
           • นางสาววรรณวิษา พาสี
            เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน
            • นายบัญชา เนตรสีเงิน
             เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน
             • น.ส.ณัฐนันท์ รักษ์บงกชกุล
              เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • นายจักรพันธ์ ระงับ
   ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
   • นางสาวชฎาพร พูลสำราญ
    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
    • นายวีรชาติ คงอภัย
     นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
     • น.ส.ศิริมา ธรรมบัวชา
      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
      • น.ส.นภสินี นุชเจริญ
       นิติกรชำนาญการ
       • นายอาทิตย์ วิศาลโกศล
        นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
        • นายนิวัฒน์ อยู่สำราญ
         นักพัสดุปฏิบัติการ
         • นายวิชาญ เล็กสุวัฒน์
          พนักงานพิมพ์ ส4
          • นายหัถชัย พิบูลย์
           พนักงานพิมพ์ ชั้น 3
           • นายวิวัฒน์ ใจเพ็ชร
            พนักงานบริการ
            • นายนริศ เนตรแก้ว
             พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
             • นายสถาพร ลันนันท์
              พนักงานขับรถยนต์
              • นายสมบัติ โพธิ์มั่น
               พนักงานขับรถยนต์
               • น.ส.อุสรา มุนินทร
                เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                • น.ส.สุทาทิพย์ พุทธาพร
                 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
                 • นายวิรัตน์ มามาก
                  เจ้าหน้าที่บริการ
                  • น.ส.นฤมล สนสกุล
                   เจ้าหน้าที่ธุรการ
                   • นายเกริก วัฒนพรหม
                    นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
                    • น.ส.กาญจนา แสงทอง
                     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
                     • น.ส.ณัฐฐิชา วันคำ
                      พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
                      • นายจันทร์เพ็ญ พิทักษา
                       พนักงานขับรถยนต์
                       • นายยุทธพงษ์ แจ่มแสง
                        นายช่างไฟฟ้าสื่อสารชำนาญงาน
  • นายสุรกิจ สุวรรณนาคินทร์
   ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
   • นายเอกภพ บัวทวน
    นิติกรชำนาญการพิเศษ
    • นางสาวสุธาสินี ปล้องใหม
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
     • นายสิทธิพงษ์ รัตน์ทอง
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
      • น.ส.เปมิกา แจ้งพลอย
       นิติกรปฏิบัติการ
       • นางสาวจิตรามาศ มาศเมฆ
        เจ้าพนักงานธุรการ
        • นายณัฐวุฒิ แม้นด้วง
         เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
         • นางสาวมณฑาทิพย์ จันทร์บัว
          เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม
          • นางสาวนัทธมน สุนทรยาตร์
           เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม
           • นางสาวรมรัฐ ผิวปลั่ง
            เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม
            • นายอภิชัย ช่วยชู
             เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม
             • นางสาววสุกาญจน์ ดิษฐบรรจง
              เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สคบ.
              • นายโกมินทร์ ประมวล
               เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สคบ.

.