การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2565

หนังสือนำส่ง ตรวจราชการ มท เมษายน 2565 ประเด็นตรวจฯ เม.ย. 65 (สมุทรปราการ) แบบตรวจติดตาม

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565

ประวัติความเป็นมาการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นปีที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ ของรัฐ และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนได้หารือกันที่จะให้มีการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี