E-Service

เว็บไซต์ E-Service.
รายชื่องานบริการภาครัฐในรูปแบบ e-Service ของจังหวัดสมุทรปราการ มีรายละเอียดดังนี้
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ