Contact Info
Phone: 089-203-4355 , 02-702-5021 ต่อ 33520
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
Educations
btfdgnbtrdntrnzsrtn
Skills
dfgnrtdnzrdtgnrztsnfhgn gfnmrfg
สังกัด : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม
- ปริญญาตรี น.บ. : มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2536)
- เนติบัณฑิตไทย (2545)
- ปริญญาโท น.ม. : มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2550)
- หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 65
- หลักสูตรนักปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 64
ประวัติการทำงาน
- 3 พ.ย. 2540 จ.วิเคราะห์ฯ 3 สนจ.ตราด
- 11 ก.ค.2543 บุคลากร 4 กจ.สป.
- 28 ก.ค.2546 นิติกร 5 กองการเจ้าหน้าที่ สป.
- 18 พ.ย.2553 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ฝ่ายอำนวยการ สนจ.พระนครศรีอยุธยา
- 30 พ.ค.2554 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ฝ่ายอำนวยการ สนจ.เชียงราย
- 29 ต.ค.2555 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานอำนวยการปลัดกระทรวง
- 10 ก.พ.2557 ผู้อำนวยการกอง (ผอ.ต้น) กองกลาง สป.
- 4 ก.ย. 2558 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี (ผอ.สูง) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
- 28 ก.ย.2558 หน.สนจ.สมุทรปราการ
- 22 ต.ค. 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ