Contact Info
Phone: -
นายภูธนะ ชมภูมิ่ง
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
ประวัติการทำงาน
- 18 พฤศจิกายน 2553 หัวหน้ากลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สป.
- 26 กันยายน 2554 หัวหน้าฝ่ายประสานงบประมาณ สำนักนโยบายและแผน สป.
- 20 มิถุนายน 2559 ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
- 24 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการพิเศษ สำนักนโยบายและแผน สป.
- 24 มิถุนายน 2562 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ