Contact Info
Phone: -
นายวันชัย คงเกษม
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ประวัติการทำงาน
- 11 ธ.ค. 2551 ผู้อำนวยการกองกลาง สป.
- 16 ก.พ. 2552 ผู้อำนวยการกองคลัง สป.
- 14 ธ.ค. 2552 ผู้อำนวยการกองสารนิเทศ สป.
- 28 ก.ย. 2554 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.
- 30 ม.ค. 2555 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.
- 28 ต.ค. 2556 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
- 15 ธ.ค. 2557 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
- 20 มี.ค. 2558 ที่ปรีกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทรงคุณวุฒิ)
- 20 มิ.ย. 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
- 1 ต.ค. 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
- 1 ต.ค. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ