Contact Info
Phone: -
นายสุเมธ ธีรนิติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
เกิดวันที่
๒๖ เมษายน ๒๕๐๘
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นประถมภรณ์ช้างเผือก (สาย ๒) ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
การศึกษา
-ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-หลักสูตร นายอำเภอ รุ่น ๕๔ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
-หลักสูตร นักปกครองระดับสูง รุ่น ๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สถาบันดำรงราชนุภาพ กระทรวงมหาดไทย
การรับราชการ
-นายอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี ๒๕๕๕ นายอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี ๒๕๕๗
-นายอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี ๒๕๕๘
-นายอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๐
-ปลัดจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงคราม ปี ๒๕๖๑
-รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ปี ๒๕๖๔