Contact Info
Phone: -
นายสุเมธ ธีรนิติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

 

เกิดเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2508

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
– ชั้นประถมภรณ์ช้างเผือก (สาย 2) ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

การศึกษา
– ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– หลักสูตร นายอำเภอ รุ่น 54 ปี พ.ศ. 2546 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
– หลักสูตร นักปกครองระดับสูง รุ่น 62 ปี พ.ศ. 2557 สถาบันดำรงราชนุภาพ กระทรวงมหาดไทย

การรับราชการ
– ปี 2554  นายอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
– ปี 2555  นายอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
– ปี 2557  นายอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
– ปี 2558  นายอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
– ปี 2560  นายอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
– ปี 2561  ปลัดจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงคราม
– ปี 2563  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

เกิดวันที่
๒๖ เมษายน ๒๕๐๘
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นประถมภรณ์ช้างเผือก (สาย ๒) ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
การศึกษา
-ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-หลักสูตร นายอำเภอ รุ่น ๕๔ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
-หลักสูตร นักปกครองระดับสูง รุ่น ๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สถาบันดำรงราชนุภาพ กระทรวงมหาดไทย
การรับราชการ
-นายอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี ๒๕๕๕ นายอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี ๒๕๕๗
-นายอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี ๒๕๕๘
-นายอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๐
-ปลัดจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงคราม ปี ๒๕๖๑
-รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ปี ๒๕๖๔