Contact Info
Phone: -
นายเจนเจตน์ เจนนาวิน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

วันเดือนปีเกิด

เกิดวันที่ 27 เมษายน 2506 อายุ 58 ปี อายุราชการ 34 ปี

ภูมิลำเนา

จังหวัดชัยภูมิ

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปี 2526
  • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์ “เกียรตินิยมดี”)

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2528

ประวัติการศึกษาอบรม

  1. หลักสูตรปลัดอาเภอ รุ่นที่ 99  วิทยาลัยการปกครอง   ปี  2532
  2. หลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการ กรอ.จังหวัด รุ่นที่ 2  สถาบันดารงราชานุภาพ สานักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย ปี  2540
  3. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสืบสวน สอบสวนคดีอาญาแก่พนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 2  กองสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ปี  2543
  4. หลักสูตรการพัฒนาผู้นาคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 2  สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน  ปี  2544
  5. หลักสูตรนายอาเภอ รุ่นที่ 52  วิทยาลัยการปกครอง ปี  2545
  6. หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 58  วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ปี  2555